PHONG TRÀO THI ĐUA LỚP HỌC XANH – SẠCH – ĐẸP NĂM HỌC 2018 – 2019

1

Ban giám khảo đi thực thế chấm Xanh – Sạch – Đẹp lớp học

191816171514131112109875634Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp